Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend.

Artikel 2 Inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden;
b. ontvangsten van wedstrijden;
c. bijdragen van donateurs en begunstigers;
d. renten van belegde gelden.

Artikel 3 Contributie
De contributie voor leden bedraagt:
189 euro per jaar. De contributie, moet bij vooruitbetaling worden voldaan (kan eventueel ook in drie termijnen per jaar worden voldaan, het termijnbedrag bedraagt 63 euro).
Het contributiebetalingsjaar loopt van augustus tot en met juli daarop volgend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,–. Hiervoor wordt aan de nieuwe leden eenmalig een badmuts met het BECHA logo verstrekt. De namen van degenen, die geheel of gedeeltelijk nalatig zijn bij de betaling van hun contributie, kunnen door het bestuur in het officiële orgaan van de vereniging gepubliceerd worden.

Artikel 4 Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in 4 weken na de aanvraag hiervan bij de vereniging. (in deze 4 weken kan ter kennismaking met de vereniging kosteloos gezwommen worden). De als lid aangenomene aanvaardt onmiddellijk het lidmaatschap en is contributie over het resterende deel van het verenigingsjaar verschuldigd.
Aan/afmelden
De aan- of afmeldformulieren kunt u vinden op de website www.becha.nl onder de rubriek formulieren. Download het gewenste formulier en vul het met behulp van uw computer in.
Stuur het ingevulde formulier via email naar; secretaris@becha.nl .
Beëindiging van het lidmaatschap:
Het afmelden als Lid van zwemvereniging Becha dient schriftelijk te gebeuren bij de hoofd trainer, hierbij dient de wedstrijd kleding ingeleverd te worden.
De aan- en afmeldformulieren kunnen zo nodig ook als papieren versie aangevraagd worden bij de hoofdtrainer.

Artikel 5 Verplichtingen van de leden
De leden zijn gehouden zich aan de bepalingen van de statuten en van dit reglement te houden Door de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging worden zij lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, zijn ze gebonden aan de statuten en reglementen van deze bond, machtigen zij het bestuur hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en daar namens hen een stem uit te brengen of te doen uitbrengen, een en ander in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en reglementen van die bond.
De leden zijn verplicht minimaal de helft van het aantal wedstrijden waar voor ze worden opgesteld ook daadwerkelijk te zwemmen. Indien een lid opgesteld staat voor een wedstrijd en zich, in geval van verhindering, niet tijdig afmeldt kan een boete geheven worden .

Artikel 6 Vervallen lidmaatschap
Het lidmaatschap vervalt:
a. indien het lid in gebreke blijft de contributie te betalen;
b. op voordracht van het bestuur of ten minste 10 stemgerechtigde leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) met bijvoeging van de motieven, aan de algemene vergadering. Er moet een meerderheid van twee derde van de geldige uitgebrachte stemmen vóór dit voorstel zijn;
c. bij weigering minimaal de helft van de wedstrijden waar voor men opgesteld wordt ook daadwerkelijk te zwemmen;
d. door royement als lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.
Een besluit tot vervallen verklaring van het lidmaatschap kan eerst worden genomen, nadat het voornemen daartoe tijdig schriftelijk, door het bestuur, ter kennis van de betrokkene is gebracht. Het lid wordt in de desbetreffende algemene vergadering te allen tijde in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen. Zij, die van het lidmaatschap vervallen zijn verklaard, mogen niet meer in de vereniging geïntroduceerd – of als lid voorgedragen worden, tenzij zij alsnog aan hun verplichtingen ten opzichte van de vereniging hebben voldaan en door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen zijn gerehabiliteerd.

Artikel 7 Schorsing
Het bestuur is bevoegd leden voor onbepaalde tijd te schorsen. De geschorste staat beroep open op de algemene vergadering. Een lid, dat geschorst is, verliest voor de duur van die schorsing zijn rechten als lid; zijn verplichtingen blijven gehandhaafd! Het bestuur kan het besluit tot schorsen delegeren aan de hoofdtrainer.

Artikel 8 Rechten van de leden
Het deelnemen aan wedstrijden is uitsluitend aan de leden voorbehouden. Leden, ereleden en leden van verdienste genieten de volgende rechten:
a. toezending van het verenigingsorgaan (voor zover dit uitgegeven wordt);
b. toegang tot, door- of namens de vereniging te organiseren wedstrijden, feesten, bijeenkomsten en dergelijke;
c. mogelijkheid tot deelname aan door- of namens de vereniging te organiseren excursies, uitstapjes en dergelijke.

Artikel 9 Training zwemmers
Het trainingsprogramma vindt plaats op maandag-, woensdag-, en vrijdag telkens van 18.00- tot en met 20.00 uur. Er zal in twee groepen getraind worden, waarbij de minder geoefende leden (groep 1) trainen van 18.00- tot 19.00 uur, de geoefende leden (groep 2) van 19.00- tot 20.00 uur.
Tijdens deze trainingen zal altijd minstens één gediplomeerd trainer (in het bezit van het diploma EHBO) in het bad aanwezig zijn, die eventueel geassisteerd wordt door één of meerdere assistent trainers.

Artikel 10 Gedragsregels in en om het zwembad
• Het omkleden voor de training mag pas 10 minuten voor aanvang van de lessen beginnen. Is men eenmaal omgekleed, dan moet er eerst gedoucht worden, waarna op de bank, bij het instructiebad, gewacht wordt op de trainer.
• Tijdens het wachten, tot de lessen een aanvang nemen, mag geen gebruik gemaakt worden van het instructiebad.
• De zwemtassen worden in de halve cirkel (achter in het bad) geplaatst. Op het aanvangstijdstip van de training staan de zwemmers klaar bij de bank naast het instructiebad (dus niet in het bad!).
• Het blote voeten gedeelte mag uitsluitend op blote voeten, met badschoenen of met plastic overschoenen aan betreden worden.
• Het is verboden rond het bad hard te lopen, te stoeien of zich op zodanige wijze te gedragen dat de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht.
• Tijdens het zwemmen is het verplicht een badmuts te dragen, er worden geen sieraden gedragen. Er mag geen snoepgoed of kauwgom het bad mee worden ingenomen.
• Tijdens het zwemmen worden de instructies van de trainers opgevolgd. Iedereen zwemt in de baan die is toegewezen, de snelsten gaan voorop en men hindert elkaar op geen enkele wijze. Het is niet toegestaan op enig moment op of aan de lijnen te gaan hangen.
• Houdt men zich tijdens de trainingen of gedurende het omkleden niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing bestaat de kans dat men op de bank plaats moet nemen of, afhankelijk van de overtreding, na een schriftelijke waarschuwing aan de ouders of verzorgers, voor een bepaalde tijd geschorst wordt. Bij herhaling bestaat de kans dat men geroyeerd wordt.
• Moet men om de een of andere reden eerder naar huis gaan, dan wordt dit zowel aan de trainer als aan de hoofdtrainer gemeld!
• Indien er bij een van de leden problemen zijn, dan is het raadzaam daar zo snel mogelijk mee naar een van de trainers (of hoofdtrainers) te gaan.
• De leden mogen zich alleen onder begeleiding verkleden in de kleine badhokjes. Is er geen begeleider of begeleidster mee gekomen, dan moeten ze zich in de grote kleedlokalen omkleden. Jongens in de herenkleedruimte, meisjes in de dameskleedruimte. Wordt er onder begeleiding verkleed in een groot kleedlokaal dan geldt: vader met zoon in de herenkleedruimte en moeder met dochter in de dameskleedruimte. Dus geen vader met dochter in de dameskleedruimte of moeder met zoon in de herenkleedruimte!
• De kleedlokalen en badhokjes moeten schoon en netjes achtergelaten worden. Papieren en ander afval moet in de afvalbakken gedeponeerd worden.

Artikel 11 Het bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is belast met de behandeling van alle spoedeisende zaken.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en vertegenwoordigt, behoudens het gestelde in artikel 12 en 15 van de statuten, de vereniging zo dikwijls de omstandigheden dit vorderen. De secretaris is belast met de administratie en heeft het archief onder zijn/haar berusting. Hij/zij houdt kopie van alle uitgaande correspondentie, verzorgt verslaggeving van alle algemene- en bestuursvergaderingen. Hij/zij ondertekent de bescheiden, welke van de vereniging uitgaan. Hij/zij houdt het ledenbestand bij en verstrekt noodzakelijke informatie over dit bestand aan commissies. De penningmeester is belast met de financiële administratie en is verantwoordelijk voor de gelden- en bezittingen van de vereniging onder zijn/haar berusting. Voor het beleggen van gelden handelt hij/zij in overeenstemming met de aanwijzingen van het bestuur.
Hij/zij ontvangt van alle daarvoor in aanmerking komende personen en commissies alle gegevens nodig voor de financiële administratie.
De administratie en rekening en verantwoording zullen nagezien worden door de kascommissie, onverminderd zijn/haar verplichting tot iedere tussentijdse verantwoording aan het bestuur.
Bij tussentijds aftreden legt hij/zij binnen veertien dagen na aftreding rekening- en verantwoording af aan de kascommissie.

Artikel 12 Waarneming bestuursfuncties
Bij afwezigheid van een bestuurslid kunnen zijn/haar functies, op aanwijzing van de voorzitter, waargenomen worden door een of meer andere bestuursleden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de vicevoorzitter.

Artikel 13 Algemene ledenvergadering
Behoudens het gestelde in het artikel 16 van de statuten belegt het bestuur een algemene ledenvergadering zo dikwijls de belangen van de vereniging dit vorderen.

Artikel 14 Jaarvergadering
Eén algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, wordt jaarlijks gehouden binnen de eerste vier maanden van het nieuwe boekjaar. Tijdens deze vergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:
a. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen jaar;
c. de rekening en verantwoording van de penningmeester;
d. verslagen van eventueel ingestelde commissies;
e. (her)verkiezing van (nieuwe) bestuursleden;
f. verkiezing van een kascommissie, bestaande uit 2 meerderjarige leden (of 2 wettelijke vertegenwoordigers van leden), niet bestuursleden zijnde.
g. mededelingen en voorstellen van het bestuur;
h. behandeling van de ingekomen voorstellen.

Artikel 15 Kascommissie
De secretaris en de penningmeester geven aan de kascontrolecommissie ter inzage, alle door deze commissie verlangde bescheiden, benodigd voor de controle op de kasverantwoording en geven tevens alle ter zake benodigde inlichtingen.
De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (niet-bestuursleden zijnde) waarvan jaarlijks één lid aftredend- en niet herkiesbaar is. De commissie doet schriftelijk verslag aan de algemene jaarvergadering.

Artikel 16 Oproep ledenvergadering
Iedere ledenvergadering moet ten minste 2 weken voor het tijdstip, waarop zij zal worden gehouden, onder opgave van de te behandelen agendapunten, worden aangekondigd.

Artikel 17 Presentielijst
Ter algemene ledenvergadering ligt een presentielijst welke door alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers getekend moet worden.

Artikel 18 Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid (of zijn- of haar wettelijke vertegenwoordiger) kan bij schriftelijke volmacht zijn/haar stem door een ander stemgerechtigd lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger) ter vergadering laten uitbrengen. Deze volmacht luidt als volgt:
De ondergetekende: (naam en voornamen volmachtgever)
machtigt: (naam en voornamen gemachtigde)
zijn/haar stem uit te brengen ter vergadering van (datum en plaats van de vergadering).
Dagtekening: Handtekening:
Volmachten moeten, voordat de stemming plaats vindt, bij de secretaris of diens vervanger zijn ingediend.

Artikel 19 Stemming
Stemming over zaken kan mondeling geschieden, over personen moet echter schriftelijk gestemd worden. De leden of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben stemrecht en wel ieder lid (of zijn- of haar wettelijke vertegenwoordiger) één stem.

Artikel 20 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 3 leden van het bestuur dat nodig achten. Een bestuursvergadering vindt geen doorgang indien niet meer dan de helft van het totale bestuur aanwezig kan zijn.

Artikel 21 Technische commissie
Het bestuur stelt een technische commissie in, die in nauwe samenwerking met de hoofdtrainer(s) tot taak heeft het geven van leiding tijdens wedstrijden. De taken van deze TC zijn nader te onderscheiden in:
1. het, in overleg met de hoofdtrainer(s), samenstellen van wedstrijdploegen; 2. het verzorgen van de wedstrijdadministratie inclusief de zwemtijden;
3. het organiseren van wedstrijden (clubkampioenschappen, medaille wedstrijden, onderlinge wedstrijden enz.);
4. zorgen voor het aantal vereiste juryleden tijdens wedstrijden;
5. zorgen voor het in gereedheid brengen van het bad voor wedstrijden en het na afloop weer schoonmaken en opruimen van het zwembad;
6. het regelen van het vervoer naar- en van wedstrijden;
7. zorgen voor informatie, omtrent trainingen en wedstrijden, naar de leden;

Artikel 22 Evenementencommissie
Dit artikel is vervallen.

Artikel 23 Wijziging reglement
De bepalingen van dit reglement kunnen gewijzigd worden na voorafgaande kennisgeving aan de leden of hun wettelijke vertegenwoordigers en met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen van de algemene ledenvergadering. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden in de uitnodiging voor de vergadering uitvoerig vermeld. Voorstellen tot wijziging, uitgaande van de leden of hun wettelijke vertegenwoordigers, dienen schriftelijk, ten minste één week voor de datum van de algemene vergadering, ter kennis van de secretaris te worden gebracht. Deze worden dan in de betreffende vergadering aan de orde gesteld.

Artikel 24 Bekend zijn met bepalingen
Ieder lid (of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger) wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en dit reglement.

Artikel 25 Slotbepaling
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 26 In werking treding
Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2017.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van 6 april 2017.

Het bestuur,
Voorzitter: Dhr. Hub Schoenmakers
Secretaris: Dhr. André Otermans
Penningmeester: Dhr. André Otermans
Bestuurslid (PR functionaris): Mevr. Yda In ‘t Groen
Bestuurslid: Hoofdtrainer: Dhr. Bram Bouwels