Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan een basisschooljaar regio Zuid inclusief de vakanties.

Artikel 2 Inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden;
b. ontvangsten van de zwem4daagse en diplomazwemmen;
c. bijdragen van donateurs en begunstigers.

Artikel 3 Contributie
De contributie voor leden bedraagt:
198 euro per jaar. De contributie, moet bij vooruitbetaling worden voldaan (kan eventueel ook in drie termijnen per jaar worden voldaan, het termijnbedrag bedraagt 66 euro).
Het contributiebetalingsjaar loopt van augustus tot en met juli daarop volgend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,–.

Artikel 4 Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in na inschrijving via het inschrijfformulier. Dit is te vinden op de website van zwemvereniging Becha. www.becha.nl onder de rubriek formulieren. Dit kan toegezonden worden aan de secretaris via secretaris@becha.nl De eerste vier weken zijn een proefperiode, hierna begint de contributie.
Beëindiging van het lidmaatschap:
Het afmelden als Lid van zwemvereniging Becha dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Ook hiervoor is een formulier te vinden op de website www.becha.nl

Artikel 5  Rechten van de leden
Het deelnemen aan wedstrijden is uitsluitend aan de leden voorbehouden. Leden, ereleden en leden van verdienste genieten de volgende rechten:
a. toezending van de nieuwsbrief(voor zover dit uitgegeven wordt)
b. gereduceerd tarief bij deelname aan de zwem4daagse en diplomazwemmen;
c. toegang tot, door- of namens de vereniging te organiseren wedstrijden, feesten, bijeenkomsten en dergelijke;
d. mogelijkheid tot deelname aan door- of namens de vereniging te organiseren excursies, uitstapjes en dergelijke.

Artikel 6 Training zwemmers
Het trainingsprogramma vindt plaats op maandag- en woensdag- van 18.30- tot en met 20.30 uur. Er wordt in twee groepen getraind. Groep 1 (leden < 13 jaar) trainen van 18.03- tot 19.03 uur. Groep 2 (leden > 13 jaar) trainen van 19.30 – 20.30 uur.
Tijdens deze trainingen zal altijd minstens één gediplomeerd trainer (in het bezit van het diploma EHBO/BHV) in het bad aanwezig zijn, die eventueel geassisteerd wordt door één of meerdere assistent trainers.

Artikel 7 Gedragsregels in en om het zwembad

 • Leden wachten in de hal van het zwembad tot er een trainer aanwezig is. De trainer geeft aan wanneer er omgekleed mag worden.
 • Na het omkleden worden de zwemtassen in de halve cirkel (achter in het bad) geplaatst.
 • Hierna wordt er gedoucht in verband met hygiëne.
 • Er wordt op de bank gewacht tot de training gaat beginnen. In ieder geval nooit in het instructiebad.
 • Het blote voeten gedeelte mag uitsluitend op blote voeten, met badslippers of met plastic overschoenen aan betreden worden.
 • Het is verboden rond het bad hard te lopen, te stoeien of zich op zodanige wijze te gedragen dat de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht.
 • Tijdens het zwemmen is het verplicht een badmuts te dragen, er worden geen sieraden gedragen. Er mag geen snoepgoed of kauwgom het bad mee worden ingenomen.
 • Tijdens het zwemmen worden de instructies van de trainers opgevolgd. Iedereen zwemt in de baan die is toegewezen, de snelsten gaan voorop en men hindert elkaar op geen enkele wijze. Het is niet toegestaan op enig moment op of aan de lijnen te gaan hangen.
 • Houdt men zich tijdens de trainingen of gedurende het omkleden niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing. Bij een volgende waarschuwing bestaat de kans dat men op de bank plaats moet nemen of, afhankelijk van het gedrag/incident uit het bad gestuurd.
 • Moet men om de een of andere reden eerder naar huis gaan, dan wordt dit aan de trainer gemeld.
 • Indien er bij een van de leden problemen zijn, dan is het raadzaam daar zo snel mogelijk mee naar een van de trainers/bestuur te gaan.
 • Leden kleden zich in principe om in de grote kleedruimtes. Jongens in de herenkleedruimte, meisjes in de dameskleedruimte. Wordt er onder begeleiding verkleed in een groot kleedlokaal dan geldt: vader met zoon in de herenkleedruimte en moeder met dochter in de dameskleedruimte. De leden mogen zich alleen onder begeleiding verkleden in de kleine badhokjes.
 • De kleedlokalen en badhokjes moeten schoon en netjes achtergelaten worden. Papieren en ander afval moet in de afvalbakken gedeponeerd worden.

Artikel 8 Het bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het is belast met de behandeling van alle spoedeisende zaken.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en vertegenwoordigt, behoudens het gestelde in artikel 12 en 15 van de statuten, de vereniging zo dikwijls de omstandigheden dit vorderen. De secretaris is belast met de administratie en heeft het archief onder zijn/haar berusting. Hij/zij houdt kopie van alle uitgaande correspondentie, verzorgt verslaggeving van alle algemene- en bestuursvergaderingen. Hij/zij ondertekent de bescheiden, welke van de vereniging uitgaan. Hij/zij houdt het ledenbestand bij en verstrekt noodzakelijke informatie over dit bestand aan commissies. De penningmeester is belast met de financiële administratie en is verantwoordelijk voor de gelden- en bezittingen van de vereniging onder zijn/haar berusting. Voor het beleggen van gelden handelt hij/zij in overeenstemming met de aanwijzingen van het bestuur.
Hij/zij ontvangt van alle daarvoor in aanmerking komende personen en commissies alle gegevens nodig voor de financiële administratie.
De administratie en rekening en verantwoording zullen nagezien worden door de kascommissie, onverminderd zijn/haar verplichting tot iedere tussentijdse verantwoording aan het bestuur.

Artikel 9 Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering (jaarvergadering) vindt 1 maal per jaar plaats. Meestal in mei. Bij urgente vraagstukken kan er een extra ledenvergadering worden ingepland.

Tijdens deze vergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:
a. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen jaar;
c. de rekening en verantwoording van de penningmeester;
d. verslagen van eventueel ingestelde commissies zoals de zwem4daagse, de interne clubkampioenschappen en het diploma zwemmen;
e. (her)verkiezing van (nieuwe) bestuursleden;
f. verkiezing van een kascommissie, bestaande uit 2 meerderjarige leden (of 2 wettelijke vertegenwoordigers van leden), niet bestuursleden zijnde.
g. mededelingen en voorstellen van het bestuur;
h. behandeling van de ingekomen voorstellen.

Artikel 10 Kascommissie
De secretaris en de penningmeester geven aan de kascontrolecommissie ter inzage, alle door deze commissie verlangde bescheiden, benodigd voor de controle op de kasverantwoording en geven tevens alle ter zake benodigde inlichtingen.
De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee leden of hun wettelijke vertegenwoordigers (niet-bestuursleden zijnde) waarvan jaarlijks één lid aftredend- en niet herkiesbaar is. De commissie doet schriftelijk verslag aan de algemene jaarvergadering.

Artikel 11 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, secretaris, penningmeester en/of hoofdtrainer dat nodig achten.

Het bestuur,
Voorzitter: Dhr. Hub Schoenmakers
Secretaris: Dhr. André Otermans
Penningmeester: Dhr. André Otermans
Bestuurslid: Hoofdtrainer: Dhr. Patrick Keulen