Privacy verklaring

Privacy

Privacy Zwemvereniging Becha is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Zwemvereniging Becha persoonsgegevens verwerkt van leden.Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Zwemvereniging Becha zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Zwemvereniging Becha, De Haamen 1, 6191 HV Beek. Zoals de AVG vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Zwemvereniging Becha verzamelt persoonsgegevens van u:

• Wanneer u een lidmaatschap afsluit

• Om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden

• Om u de nieuwsbrief toe te sturen• Voor vragen om hulp/assistentie bij activiteiten en wedstrijden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

• Voornaam en doopnamen

• Tussenvoegsel

• Achternaam

• Geboortedatum

• Geslacht

• Adres

• Telefoon

• E-mailadres

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zwemvereniging Becha bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Zwemvereniging Becha heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie AVG-programma B.V. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie of hulpvragen van Zwemvereniging Becha, dan kunt u  een e-mail bericht sturen naar secretariaat@becha.nl.

E-mail

Zwemvereniging Becha heeft een nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden door een e-mail bericht te sturen naar PR@becha.nl of secreatriaat@becha.nl

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie of het vragen om hulp door Zwemvereniging Becha indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen secreatriaat@becha.nl of PR@becha.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Zwemvereniging Becha laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media

Zwemvereniging Becha is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Zwemvereniging Becha via secretariaat@becha.nl

Websites 

Op de website van Zwemvereniging Becha treft u een aantal links aan naar andere websites. Zwemvereniging Becha kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Zwemvereniging Becha, De Haamen 1, 6191 HV Beek of e-mail: secretariaat@becha.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Als er kwetsbaarheden zijn gevonden kunt u een e-mail bericht sturen naar: secretariaat@becha.nl  en ICT@becha.nl

Wijzigingen

Zwemvereniging Becha behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Zwemvereniging Becha een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Zwemvereniging Becha uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op: secretariaat@becha.nl
Beek, 09-05-2018.